Naše kvalitete

Antistres klinika dr. Koželj
Na naši kliniki lahko dobite psihoterapevtsko, psihološko, medicinsko ter kineziološko pomoč.

Izvajamo integrativno psihoterapijo in psihoanalizo. Poleg tega v obstoječe načine dela vključujemo spoznanja sodobnih raziskav na področju kvante fizike, teorije enotnega polja (še posebej vodilnega znanstvenika in praktika s tega področja Nassima Harameina) ter novejša spoznanja s področja raziskav delovanja srca kot psihičnega organa (heartmath institute).

Nudimo klinično psihološko obravnavo in psihološka testiranja.

Sodelujemo z zdravniki družinske medicine, ki delujejo v sodobnem medicinskem centru.

Pomagamo vam z nasveti in programi kineziologa.

Ob tem nudimo Protistresni oddih ASK kot obliko aktivnega umika pred preveč intenzivnimi zahtevami okolja, ter tudi lastnimi pritiski, ki je še posebej priporočen takrat, ko se začnejo kazati prvi znaki izgorelosti.

Kvaliteto življenja obravnavamo resno, zato v posebnem programu Moje življenje v obliki dvo-dnevne delavnice omogočamo vpogled in načine pre-usmeritve na tistih področjih življenja, za katera ocenite, da to potrebujejo.

Silvo Koželj - Antistres klinika - anksioznost, psihoterapija, depresija, psihoterapija, psihologija, kineziologija

Dr. Silvo Koželj, integrativni psihoterapevt

Sem doktor psihologije in integrativni psihoterapevt. Tudi supervizor v izobraževanju. Že v svoji magistrski nalogi sem se posvetil
socialno psihološkim vidikom, v doktorski nalogi pa bolj kliničnim aspektom človeškega delovanja. Človeka in njegove težave
obravnavam s čim širšega vidika, saj na človeka deluje tako zunanje kot notranje (intrapsihično) okolje.

Sem učni terapevt na Inštitutu za integrativno psihoterapijo. Član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, predsednik sekcije za
Športno gibalno psihoterapijo v društvu SINTA, član častnega razsodišča Slovenskega združenja psihoterapevtov in svetovalcev in
mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA. Habilitiran sem skot asistent na Univerzi v Kopru, FAMNIT, oddelek za biopsihologijo
in sem predavatelj na FUDŠ za področje psihoterapije. Dve leti sem vodil psihoterapevtsko ambulanto na Univerzi Sigmunda Freuda v
Ljubljani. Antistres kliniko dr. Koželj sem ustanovil v letu 2019.

Pri svojem delu uporabljam tudi napredne metode dela kot je npr. EMDR, prav tako pa razvijam lastno metodo dela, kjer povezujem
telesno gibalni aspekt človekovega delovanja z njegovim psihičnim mehanizmom.

Na to temo sem objavil strokovni članek, ki je bil sprejet na konferenci univerze Harvard. S stalnim izpopolnjevanjem dognanja iz
področja fizike prenašam tudi v polje delovanja psihoterapije.

Antistres Klinika JanezStrel - anksioznost, psihoterapija, depresija, psihoterapija, psihologija, kineziologija

Zasl. Prof. Janko Strel, redni profesor kineziologije Univerze v Ljubljani in  doktor kineziologije, roj. 1946, upokojenec, zunanji sodelavec Zavoda FITLAB, didaktika, teorija telesnega in gibalnega razvoja. Avtor SLOFIT sistema – športnovzgojni karton 1979; Soavtor ARTOS -največjega raziskovalnega projekta na področju kineziologije v Sloveniji v letih 1983 in 2013-2014 in avtor 1993 -1994 ter 2003 – 2004, sodelavec 1970; operativni vodja za pripravo prvega Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Sloveniji (1997 in 1998), Cobiss 891 referenc, SICRIS- v zadnjih petih letih 772 točk, 54 citatov, ocena A =4,42.

Antistres Klinika JakaStrel - anksioznost, psihoterapija, depresija, psihoterapija, psihologija, kineziologija

Jaka Strel, dr. med. spec. druž.med., roj. 1982, direktor Zavoda Fitlab, zdravnik specialist družinske medicine. Nosilec projekta preventivne zdravstvene obravnave (Svetovalnica za telesni in gibalni razvoj, Vrhnika, 2014-2016) . Glavni urednik in avtor Zbornika Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje (2016). Pri svojem kliničnem delu posveča veliko pozornost uravnoteženemu življenjskemu slogu s poudarkom na ustrezni telesni zmogljivosti, uravnoteženi prehrani in duševnemu zdravju.

Antistres Klinika Ivan Pecev - anksioznost, psihoterapija, depresija, psihoterapija, psihologija, kineziologija

Ivan Pecev, dr.med specialist družinske medicine. rojen 1981. Solastnik Zavoda Fitlab in soustanovitelj Arcus Medici in Arcus kineziologija. Sodeloval, kot eden od avtorjev zbornika Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje. Pri poklicnem delu, da prednost urejanje življenjskega sloga, kot osnova za dobro zdravje in počutje.

Antistres Klinika Nina Istenič - anksioznost, psihoterapija, depresija, psihoterapija, psihologija, kineziologija

Nina Istenič, magistra kineziologije in diplomirna literarna komparatistka, rojena l. 1991, magistrica kineziologije, kineziologinja, zaposlena v Zavodu Fitlab, avtorica in soavtorica več strokovnih prispevkov s področja športne diagnostike in preventive z mednarodnimi izkušnjami s področja vadbe otrok in odraslih.

Antistres Klinika Brigita Korpar - anksioznost, psihoterapija, depresija, psihoterapija, psihologija, kineziologija

Brigita Korpar, že zgodaj na svoji življenjski poti sem začutila zanimanje za človeško duševnost, medosebne odnose, razmerja med posameznikom in družbo ter umetnost. Vsa ta področja ostajajo, v tesni povezavi s teorijo in klinično prakso psihoanalize, v srčiki mojega zanimanja vse do danes. Po zaključeni klasični gimnaziji sem nadaljevala s študijem pedagogike in sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaradi poklicnega dela z otroki z motnjo v duševnem razvoju in njihovimi starši, sem svoje znanje dopolnila z izpopolnjevanjem iz specialne pedagogike. Z družino smo več let bivali v tujini, kjer je dozorela moja odločitev, da stopim na novo poklicno pot. Tako sem po vrnitvi pričela s študijem psihoterapije in kasneje še s specialističnim študijem psihoanalize v okviru Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju in v Ljubljani. Šest let, vse od ustanovitve naprej, sem sodelovala pri delu Psihoterapevtske ambulante Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in jo več let vodila. Kot certificirana psihoanalitična psihoterapevtka (ECPP – European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies) delam v zasebni praksi v Ljubljani in Mariboru, kjer sodelujem z Zavodom za psihoterapijo, izobraževanje in znanost Pamina Maribor. Pri svojem delu sem zavezana Etičnemu kodeksu Evropske zveze za psihoterapijo.